Baza wiedzy Baza wiedzy Baza wiedzy Baza wiedzy Baza wiedzy

Metody wyceny przedsiębiorstw  w podejściu porównawczym (rynkowym)

 • Metoda porównań rynkowych - określanie wartości przedsiębiorstwa, spółki poprzez odwołanie się do wskaźników z rynków kapitałowych, na których dokonywany jest obrót walorami „porównywalnych” firm.
 • Metoda transakcji porównywalnych - to metoda oparta na porównaniu wycenianego przedsiębiorstwa z podobnymi firmami nie notowanymi na rynku publicznym, które były sprzedane lub zostały połączone w ostatnim okresie, metoda ta obejmuje też analizę przeszłych transakcji sprzedaży akcji / udziałów samego wycenianego podmiotu.

Etapy wyceny przedsiębiorstw oraz spółek  - metody porównawcze:

 • Identyfikacja podmiotów „porównywalnych” do wycenianego
 • Wyliczenie wskaźników  dla podmiotów „porównywalnych”
 • Wybranie wskaźników do zastosowania dla wycenianego podmiotu
 • Dokonanie szacunków wartości wycenianego podmiotu
 • Uzgodnienie  uzyskanych szacunków i przyjęcie rekomendacji
 • Rozważenie zastosowania dyskonta/premii z tytułu udziału większościowego/mniejszościowego oraz płynności/braku płynności

Identyfikacja podmiotów „porównywalnych” do wycenianego przedsiębiorstwa, spółki

 • Podmioty notowane na giełdzie (podmioty będące przedmiotem transakcji prywatnych) winny reprezentować biznesy odpowiednio „podobne do wycenianego”
 • Próbka winna być odpowiednio duża aby wycena dała wiarygodne rezultaty

Wyliczenia wskaźników

 • Duża ilość różnych wskaźników
 • Najczęstszy podział na dwie grupy
  - Wskaźniki proste kapitału własnego
  - Wskaźniki obejmujące kapitał zainwestowanych (kapitał własny plus dług)

Wyliczenia wskaźników – najczęstsze przykłady wraz z uwagami

 • Kapitalizacja / zysk netto  (popularny C/Z; P/E)
  - Stosowany gdy amortyzacja mało istotna w porównaniu do zysku
  - Stosowany gdy struktura dług/kapitał własny podobny
 • Kapitalizacja / zysk brutto
  - Stosowany gdy przejściowo niestandardowa stawka podatkowa
 • Kapitał zainwestowany / EBIT,  EBITDA, zysk operacyjny
  - Uczciwe wskaźniki, szczególnie stosowane gdy amortyzacja istotna
 • Kapitalizacja / cash flow  (różne definicje cash flow…)
  - Stosowane gdy amortyzacja istotna w porównaniu do zysku
 • Kapitalizacja / sprzedaż (popularny C/S; P/S)
 • Kapitał zainwestowany / sprzedaż
  - Stosowane gdy wyceniany podmiot homogeniczny do podmiotów „podobnych” w zakresie struktury kosztów operacyjnych
 • Kapitalizacja / wartość księgowa kapitału własnego (popularny C/WK; P/BV)
 • Kapitał zainwestowany /wartość księgowa kapitału zainwestowanego
  - Stosowane dla podmiotów działających w sektorze, gdzie wskaźnik zysk do kapitału własnego/zainwestowanego jest charakterystyczny
  - Stosowane dla podmiotów o dużym relatywnie udziale środków trwałych (producenci, określone grupy dystrybutorów; raczej nie dla firm usługowych, technologicznych)

Wyliczenia wskaźników – spółka wyceniana i spółki porównywalne – korekty do sprawozdań finansowych:

 • Zdarzenie pojedyncze, niepowtarzające się, nadzwyczajne
 • Deficyt/nadmiar kapitału obrotowego
 • Aktywa/zobowiązania nieoperacyjne (np. nieużywana nieruchomość; nieoperacyjne środki pieniężne; aktywa finansowe, zobowiązanie/strata z tytułu wystawionej opcji)
 • Akcje własne
 • Nierynkowy poziom wynagrodzenia zarządu/właściciela
 • Amortyzacja nie odzwierciedlająca okresu użytkowania
 • Umowy na nierynkowych warunkach

Wyliczenia wskaźników – uwagi

 • Kategoria zysku (zysk operacyjny, brutto, netto; EBIT, EBITDA; cash flow)
  - ostatni historyczny rok obrotowy
  - prognozowany obecny rok obrotowy
  - średnia arytmetyczna za ostatnich n okresów
  - średnia ważona za ostatnich n okresów

Do wzięcia pod uwagę: cykliczność sektora,  tendencja wzrostowa/spadkowa, reprezentatywność ostatniego roku

 • Kategoria ceny (kapitalizacja; wartość kapitału zainwestowanego)
  - Z reguły kurs zamknięcia akcji spółek porównywalnych na dzień wyceny
  - Średnia arytmetyczna za pewien okres

Wybranie wskaźników do zastosowania dla wycenianego przedsiębiorstwa, spółki

 • Analiza i wybór spółek „porównywalnych” podobnych do wycenianego podmiotu pod kątem profilu ryzyka
  - trend sprzedaży; trend przepływów pieniężnych; struktura kapitałowa
  - dla wskaźnika C/S potencjalnie regresja liniowa względem ROS
  - dla wskaźnika C/WK potencjalnie regresja liniowa względem ROE
 • Czynniki jakościowe – podmiot wyceniany versus „porównywalne”
  - wielkość
  - umiejętności i doświadczenie zarządu
  - dywersyfikacja produktowa/geograficzna
  - pozycja rynkowa/udział w rynku
  - zależność od dostawców/klientów
  - dostęp do źródeł finansowania

Podejście porównawcze – uwagi końcowe

 • Kapitał zainwestowany powinien być w relacji do odpowiedniej kategorii strumienia jemu odpowiadającego (sprzedaż, zysk operacyjny, EBIT, EBITDA, wartość księgowa kapitału zainwestowanego)
 • Kapitalizacja powinna być w relacji do odpowiedniej kategorii strumienia  odpowiadającego kapitałowi własnemu (zysk brutto/netto, wartość księgowa kapitału własnego)
 • Gdy struktura dług/kapitał własny spółek „porównywalnych” istotnie różna od podmiotu wycenianego, wtedy wskaźniki proste (oparte na kapitalizacji, np. P/E) mogą dać wypaczone wyniki; w takiej sytuacji należy stosować wskaźniki oparte na kapitale zainwestowanym

Podejście porównawcze – dyskonta i premie

 • Metoda porównań rynkowych – określa wartość dla mniejszościowego pakietu akcji charakteryzującego się płynnością – płynność i brak kontroli
 • Metoda transakcji porównywalnych - określa wartość dla większościowego pakietu akcji charakteryzującego się płynnością – kontrola i płynność (jak wspomniane powyżej – może to być kontrowersyjne…)
 • W zależności od charakterystyki przedmiotu wyceny należy rozważyć zastosowanie odpowiedniej premii/dyskonta z tytułu pakietu większościowego/mniejszościowego oraz dyskonta z tytułu inwestycji o niepłynnym charakterze (czyli spółki niepubliczne)

20
lat
Członkowie zespołu posiadają już ponad 20-letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów

100
wycen
Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów

1.
specjalista
W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers)

Oferta Cann AdvisoryWycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen całych podmiotów gospodarczych, zorganizowanych części przedsiębiorstw, pakietów większościowych.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne - np. znaki firmowe.

Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów. Utrata wartości aktywów jest przedmiotem...

Doradztwo finansowe w sporach prawnych

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań sądowych.

Doradztwo dla sektora energetycznego

ENERGYCANN to zespół praktyków specjalizujący się w doradztwie dla podmiotów z sektora energetycznego.

Doradztwo transakcyjne przy przejęciach

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa.

Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży

Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw.

Due diligence

Due diligence to niezbędny etap w transakcji przejęcia przedsiębiorstwa. Polega on na gruntownej analizie funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Pozyskiwanie środków finansowych

Proponujemy współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych. Nasze kontakty, umiejętności oraz doświadczenia ułatwią zdobycie funduszy.

Kontakt

Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

info@cann.pl

Aktualności

Krokodyl, DCF i wartość rezydualna…

Cóż krokodyl może się mieć do wyceny przedsiębiorstw i spółek metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) i szacowania wartości rezydualnej w tej metodzie? Spieszę donieść, że krokodyl to sama istota i

...

Standardy wartości wyceny w kodeksie spółek handlowych. Bogactwo różnorodności…

Kodeks spółek handlowych odnosi się w wielu miejscach do zagadnienia wyceny spółek i aktywów - zagadnienia bardzo istotnego z punktu widzenia obrotu gospodarczego. Co więcej, KSH wprowadza w sposób bezpośredni i

...

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesyłanych danych osobowych przez Cann Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem poinformowany że przysługuje mi prawo do poprawiania, wglądu oraz żądania zaprzestania przetwarzania przekazywanych danych.

Baza wiedzy