Blog Blog Blog Blog Blog

Doświadczeni finansiści pewnie jedynie uśmiechną się na tak postawione pytanie. Zmniejszenie kapitałów własnych kojarzymy przecież z poniesieniem straty na działalności operacyjnej lub dokonaniem odpisu aktualizacyjnego na wybrane aktywa podmiotu. Czyli idzie nam źle, a jak idzie nam źle to trudno zakładać, żeby wycena wartości naszego biznesu wzrastała.

Ale… never say never

Reforma podatkowa administracji Donalda Trumpa wprowadziła od 1 stycznia 2018 r. obniżkę stawki podatku od osób prawnych z 35% do 21%. Co to może mieć wspólnego z obniżeniem kapitałów własnych? Okazuje się że bardzo wiele, a droga prowadzi przez tajemnicze aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego. To tajemnicze aktywo algebraicznie jest, w skrócie, wyliczane jako rozpoznane już koszty księgowe do wykorzystania podatkowego w przyszłych okresach przemnożone przez stawkę podatku dochodowego. Do tego dochodzą też straty podatkowe do wykorzystania, czyli rozliczenia, w przyszłych latach.

Właśnie straty podatkowe - podczas kryzysu finansowego w latach 2007 – 2009 wiele globalnych firm światowych poniosło ogromne straty podatkowe, które mogą być rozliczane w czasie zgodnie z prawodawstwem podatkowym danego kraju. W szczególności, dotyczy to spółek amerykańskich…
W konsekwencji obniżenia stawki podatkowej dla osób prawnych w USA, te podmioty amerykańskie które zakumulowały straty podatkowe z lat przeszłych i rozpoznają aktywo z tytułu podatku odroczonego będą musiały dokonać częściowego odpisania tego aktywa.

I tak, zgodnie z numerem lutowym miesięcznika Accounting and Business, International Edition, spośród dużych amerykańskich firm Citigroup ma dokonać odpisu aktywa z tytułu podatku odroczonego na poziomie 16 mld USD (58,7 mld PLN; wartości w PLN zgodnie z kursem średnim NBP z 23 maja 2018 r. USD/PLN 3,6693 ), Goldman Sachs - 5 mld USD (18,3 mld PLN), Bank of America - 3 mld USD (11,0 mld PLN), American Express - 2,4 mld USD (8,8 mld PLN); Shell – 2 mld USD (7,3 mld PLN); Barclays 1,3 mld USD (4,8 mld PLN), zaś Morgan Stanley 1,25 mld USD (4,6 mld PLN). Dla porównania suma kapitałów własnych polskiego sektora bankowego na koniec 2017 r. wynosiła 204,3 mld PLN, zaś suma wyników finansowych netto w 2017 r. była na poziomie 13,6 mld PLN.

Bezsprzecznie, efekt natychmiastowy wprowadzenia obniżki stawki podatkowej to zmniejszenie kapitałów własnych. Czy w tym konkretnym przypadku przełoży to się na zwiększenie wyceny wartości firmy? Mamy dwa efekty: zmniejszenie korzyści finansowych z powodu mniejszych przyszłych odpisów strat podatkowych, ale i też zwiększenie korzyści finansowych dotyczące niższego opodatkowania zysków z działalności operacyjnej. Zatem odpowiedź jest prosta, jeżeli efekt drugi jest silniejszy od pierwszego wtedy powinniśmy mieć do czynienia ze wzrostem wyceny wartości firmy. W terminach ściśle finansowych – jeżeli wartość bieżąca iloczynów zmniejszenia stawki podatkowej (w tym przypadku 14%) oraz prognozowanych zysków z działalności operacyjnej jest większa niż wartość bieżąca iloczynów zmniejszenia stawki podatkowej (14%) i przyszłych odpisów zakumulowanych strat podatkowych, wtedy wartość wzrasta.

Gwoli jasności, mamy jeszcze jeden efekt zmniejszenia stawki podatkowej wpływający na wycenę wartości  – koszt kapitału. Obniżka stawki podatkowej zwiększa koszt długu netto będący składową kosztu kapitału, więc… Chyba lepiej zostawmy w spokoju tą puszkę Pandory…

W ostatnim artykule zająłem się zagadnieniem kontrowersyjnego zwiększania kapitałów własnych w bilansach jednostkowych podmiotów tworzących spółki zależne na bazie istniejących zorganizowanych części przedsiębiorstw. W tym kontekście spójrzmy się na rekomendację C-SKOK dotyczącą rachunkowości kas oszczędnościowo-kredytowych wydaną przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w grudniu 2015 (dalej też „Rekomendacja”). 

Na przestrzeni ostatnich lat procesy restrukturyzacyjne pociągały za sobą często tworzenie spółek zależnych na bazie istniejących zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Pytanie - jak wyceniać udziały lub akcje nowo utworzonych podmiotów w bilansie jednostkowym spółki matki? Czy standard tzw. wartości godziwej jest właściwym punktem odniesienia? Tylko, czy w takiej sytuacji, nie będziemy mieć do czynienia z cudownym rozmnożeniem kapitałów własnych?

Historycznie, w przeważającej części, wartości aktywów netto zorganizowanych części przedsiębiorstwa były przyjmowane jako podstawa wyceny nowotworzonych spółek w bilansie jednostkowym. Drugim rozwiązaniem, statystycznie raczej rzadziej stosowanym, było odniesienie się do wartości dochodowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa utożsamianej z wartością godziwą tegoż przedsiębiorstwa.

Rzadko która z ustaw przyjętych ostatnimi czasy przez Sejm wzbudziła tyle emocji, co ustawa o pomocy kredytobiorcom walutowym (ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej – dalej „Ustawa”). Gwoli jasności, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że przyjęcie Ustawy przez Sejm to dopiero pierwszy odcinek batalii – z dużą dozą prawdopodobieństwa będziemy doświadczać następnych: poprawki Senatu (już to miało miejsce), powrót do Sejmu, podpis Prezydenta RP plus nadchodzące wybory parlamentarne w tle… Przeanalizujmy jeden wątek związany z Ustawą – możliwości odszkodowawcze…

Przy wnoszeniu wkładów niepieniężnych do spółki akcyjnej ustawodawca nakazuje biegłemu rewidentowi wydanie opinii na temat wartości tychże wnoszonych wkładów. Ale czy słusznie ustawodawca zakłada, że biegły rewident powinien się tym zajmować? Kontynuując analizę artykułu 312 ksh przeanalizujmy szczególnie zagadnienie roli biegłego… Pytanie podstawowe - czy zasadnym i właściwym jest przywoływanie w art. 312 biegłego rewidenta przez ustawodawcę do wydania opinii na temat wartości wkładu niepieniężnego? 

Kontynuujemy cykl artykułów na temat zagadnień wyceny spółek w kodeksie spółek handlowych. Zajęliśmy się już spółką jawną oraz spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Przechodzimy do spółki akcyjnej.

Zapraszamy serdecznie na szkolenie „Wycena spółek oraz wartości niematerialnych i prawnych", które odbędzie się w dniach 18 - 19 listopada 2014 r. w Warszawie w Centrum Chmielna.

Poniższy artykuł jest drugim z cyklu na ten temat. W pierwszym artykule zajęliśmy się zagadnieniem wyceny dla spółki jawnej. Przejdźmy do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...

Czy kodeks spółek handlowych odnosi się do zagadnienia wyceny spółek? Poniższy artykuł jest pierwszym z cyklu na ten temat. W dzisiejszej notce przeanalizujemy uregulowania dla spółki jawnej

Czy potrzebujemy nowej korporacji zawodowej – organizacji grupującej specjalistów zajmujących się zawodowo wycenami przedsiębiorstw i spółek? Zdecydowanie tak.


20
lat
Członkowie zespołu posiadają już ponad 20-letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów

100
wycen
Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów

1.
specjalista
W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers)

Oferta Cann AdvisoryWycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen całych podmiotów gospodarczych, zorganizowanych części przedsiębiorstw, pakietów większościowych.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne - np. znaki firmowe.

Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów. Utrata wartości aktywów jest przedmiotem...

Doradztwo finansowe w sporach prawnych

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań sądowych.

Doradztwo dla sektora medycznego

MEDICORP to zespół praktyków ochrony zdrowia specjalizujący się w doradztwie dla podmiotów leczniczych. Grupuje lekarzy...

Doradztwo transakcyjne przy przejęciach

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa.

Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży

Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw.

Due diligence

Due diligence to niezbędny etap w transakcji przejęcia przedsiębiorstwa. Polega on na gruntownej analizie funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Pozyskiwanie środków finansowych

Proponujemy współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych. Nasze kontakty, umiejętności oraz doświadczenia ułatwią zdobycie funduszy.

Kontakt

Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

info@cann.pl

Aktualności

Czy zmniejszenie kapitałów własnych może prowadzić do wzrostu wyceny wartości firmy?

Doświadczeni finansiści pewnie jedynie uśmiechną się na tak postawione pytanie. Zmniejszenie kapitałów własnych kojarzymy przecież z poniesieniem straty na działalności operacyjnej lub dokonaniem odpisu

...

Rekomendacja C-SKOK – małe szanse na cudowne rozmnożenia kapitałów własnych…

W ostatnim artykule zająłem się zagadnieniem kontrowersyjnego zwiększania kapitałów własnych w bilansach jednostkowych podmiotów tworzących spółki zależne na bazie istniejących zorganizowanych części

...

Wyślij zapytanie

Blog