Wycena wartości niematerialnych Wycena wartości niematerialnych Wycena wartości niematerialnych Wycena wartości niematerialnych Wycena wartości niematerialnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych. Obok wyceny poszczególnych kategorii i pozycji wartości niematerialnych i prawnych przeprowadzamy alokację ceny nabycia w transakcjach przejęcia innego podmiotu, w tym dokonujemy oszacowania wartości firmy (goodwill).

Wartości niematerialne - znaki firmowe, znaki towarowe, patenty, licencje, technologie, know-how, autorskie prawa majątkowe - mogą występować we wszystkich sferach działalności gospodarczej: dystrybucji, usługach finansowych, sprzedaży i zarządzaniu. Zazwyczaj, wartości niematerialne generują wartość dodatkową podnoszącą wartość przedsiębiorstwa i przyczyniają się do wzrostu sprzedaży lub redukcji kosztów.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych wykazuje wiele podobieństw do wyceny przedsiębiorstw. W metodologii wyceny wartości niematerialnych stosuje się trzy tradycyjne podejścia: dochodowe, kosztowe i rynkowe. Biorąc pod uwagę częsty brak danych rynkowych, zazwyczaj wycena wartości niematerialnych ogranicza się do zastosowania dwóch podejść: kosztowego (czasami ograniczonego dostępnością danych historycznych) i dochodowego.

Ogólna charakterystyka trzech powszechnie akceptowanych podejść do wyceny wartości niematerialnych i prawnych:

Podejście rynkowe (porównawcze) - w podejściu tym wartość aktywów niematerialnych jest estymowana na podstawie porównywalnych transakcji rynkowych. W związku z tym, że wartości niematerialne rzadko są sprzedawane oddzielnie od przedsiębiorstwa i trudno jest znaleźć aktywa porównywalne, zastosowanie tej metody w praktyce jest możliwe jedynie w niewielu przypadkach.

Podejście kosztowe - w podejściu tym wartość aktywów niematerialnych szacowana jest jako koszt (wyrażony w obecnej wartości pieniądza) potrzebny do ponownego wyprodukowania lub odtworzenia wycenianych wartości niematerialnych.

Podejście dochodowe - podejście dochodowe bierze pod uwagę potencjalne przychody, wydatki, rentowność oraz nakłady inwestycyjne związane z używaniem wartości niematerialnych. Podejście to estymuje wartość aktywów niematerialnych jako wartość bieżącą lub skapitalizowaną przyszłych przepływów pieniężnych netto, przychodów lub oszczędzonych kosztów w okresie życia ekonomicznego wartości niematerialnych.

W większości wypadków podejście dochodowe jest podstawowym podejściem używanym w wycenie wartości niematerialnych i prawnych. Podejście dochodowe może przyjmować różne formy w zależności od unikalnego charakteru procesu wyceny wartości niematerialnych. Podstawowe metody dochodowe to:

  • Metoda Kapitalizacji Płatności Licencyjnych (relief from royalty)
  • Metoda Nadwyżki Stopy Zwrotu (excess rate of return)
  • Hipotetyczna Utrata Przychodów (postulated loss of income)
  • Zdyskontowane Przepływy Pieniężne (discounted cash flow approach)

20
lat
Członkowie zespołu posiadają już ponad 20-letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów

100
wycen
Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów

1.
specjalista
W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers)

Oferta Cann AdvisoryWycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen całych podmiotów gospodarczych, zorganizowanych części przedsiębiorstw, pakietów większościowych.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne - np. znaki firmowe.

Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów. Utrata wartości aktywów jest przedmiotem...

Doradztwo finansowe w sporach prawnych

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań sądowych.

Doradztwo dla sektora energetycznego

ENERGYCANN to zespół praktyków specjalizujący się w doradztwie dla podmiotów z sektora energetycznego.

Doradztwo transakcyjne przy przejęciach

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa.

Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży

Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw.

Due diligence

Due diligence to niezbędny etap w transakcji przejęcia przedsiębiorstwa. Polega on na gruntownej analizie funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Pozyskiwanie środków finansowych

Proponujemy współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych. Nasze kontakty, umiejętności oraz doświadczenia ułatwią zdobycie funduszy.

Kontakt

Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

info@cann.pl

Aktualności

Krokodyl, DCF i wartość rezydualna…

Cóż krokodyl może się mieć do wyceny przedsiębiorstw i spółek metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) i szacowania wartości rezydualnej w tej metodzie? Spieszę donieść, że krokodyl to sama istota i

...

Standardy wartości wyceny w kodeksie spółek handlowych. Bogactwo różnorodności…

Kodeks spółek handlowych odnosi się w wielu miejscach do zagadnienia wyceny spółek i aktywów - zagadnienia bardzo istotnego z punktu widzenia obrotu gospodarczego. Co więcej, KSH wprowadza w sposób bezpośredni i

...

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesyłanych danych osobowych przez Cann Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem poinformowany że przysługuje mi prawo do poprawiania, wglądu oraz żądania zaprzestania przetwarzania przekazywanych danych.

Wycena wartości niematerialnych