Baza wiedzy

Wartość Kapitału Własnego - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Wartość Kapitału Własnego - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Wartość Kapitału Własnego

Wartość Kapitału Własnego — wartość przedsiębiorstwa dla jego właścicieli. Wartość kapitału własnego oblicza się zazwyczaj jako wartość rynkową zainwestowanego kapitału pomniejszoną o wartość rynkową zadłużenia i jego ekwiwalentów, hybrydowych papierów wartościowych oraz innych roszczeń o charakterze niekapitałowym.

Equity Value

Equity Value — the value of a business to its equity holders. Equity Value is generally calculated as the Market Value of Invested Capital less the market value of any debt and Debt Equivalents, Hybrid Securities, and other non-equity claims.

Źródło: INTERNATIONAL VALUATION GLOSSARY – BUSINESS VALUATION, aktualizacja 24 lutego 2022 r.

Premia za Ryzyko Kapitałowe - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Premia za Ryzyko Kapitałowe - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Premia za Ryzyko Kapitałowe

Premia za Ryzyko Kapitałowe — dodatkowy zwrot, jakiego oczekują inwestorzy z inwestycji w publiczne kapitałowe papiery wartościowe w relacji do zwrotu z papieru wartościowego wolnego od ryzyka. Zwykle oblicza się ją jako różnicę między oczekiwaną stopą zwrotu na całym rynku a stopą zwrotu z instrumentu wolnego od ryzyka. Znana również jako premia za ryzyko rynkowe lub premia za ryzyko rynku akcji.

Equity Risk Premium

Equity Risk Premium — the incremental return that investors expect to receive from an investment in public equity securities over that of a risk-free security. It is generally calculated as the difference between the expected rate of return on the overall market and the return on a risk- free instrument. Also known as market risk premium, or equity market risk premium.

Źródło: INTERNATIONAL VALUATION GLOSSARY – BUSINESS VALUATION, aktualizacja 24 lutego 2022 r.

Instrument Kapitałowy - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Instrument Kapitałowy - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Instrument Kapitałowy

Instrument Kapitałowy — umowa, która tworzy udział w aktywach przedsiębiorstwa po odjęciu jego zobowiązań.

Equity Instrument

Equity Instrument — a contract that creates a residual interest in a business' assets after deducting its liabilities.

Źródło: INTERNATIONAL VALUATION GLOSSARY – BUSINESS VALUATION, aktualizacja 24 lutego 2022 r.

Wartość Przedsiębiorstwa - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Wartość Przedsiębiorstwa - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Wartość Przedsiębiorstwa

Wartość Przedsiębiorstwa — Wartość Rynkowa Zainwestowanego Kapitału, zazwyczaj skorygowana poprzez usunięcie całości lub części środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz innych Aktywów Nieoperacyjnych. Zobacz także Wartość Rynkowa Zainwestowanego Kapitału i Zainwestowany Kapitał.

Enterprise Value

Enterprise Value — the Market Value of Invested Capital, typically adjusted to remove all or a portion of cash and cash equivalents, and other Nonoperating Assets. See also Market Value of Invested Capital and Invested Capital.

Źródło: INTERNATIONAL VALUATION GLOSSARY – BUSINESS VALUATION, aktualizacja 24 lutego 2022 r.

Konwencja Dyskontowania Końcowookresowego - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Konwencja Dyskontowania Końcowookresowego - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Konwencja Dyskontowania Końcowookresowego

Konwencja Dyskontowania Końcowookresowego — konwencja stosowana przy dyskontowaniu Dochodu Ekonomicznego do wartości bieżącej, odzwierciedlająca generowanie dochodu na koniec każdego odpowiedniego okresu. Porównaj z Konwencją Dyskontowania Środkowookresowego.

End of Period Discounting

End of Period Discounting — a convention used when discounting Economic Income to present value that reflects such income being generated at the end of each respective period. Contrast with Mid-Period Discounting.

Źródło: INTERNATIONAL VALUATION GLOSSARY – BUSINESS VALUATION, aktualizacja 24 lutego 2022 r.

Przestarzałość Ekonomiczna - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Przestarzałość Ekonomiczna - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Przestarzałość Ekonomiczna

Przestarzałość Ekonomiczna – forma amortyzacji lub utraty wartości lub użyteczności składnika aktywów spowodowana czynnikami zewnętrznymi w stosunku do składnika aktywów, w szczególności czynnikami związanymi ze zmianami popytu na produkty lub usługi wytwarzane przez składnik aktywów. Zobacz także Przestarzałość Funkcjonalna i Przestarzałość Fizyczna.

Economic Obsolescence

Economic Obsolescence — a form of depreciation or loss in value or usefulness of an asset caused by factors external to the asset, especially factors related to changes in demand for products or services produced by the asset. See also Functional Obsolescence and Physical Obsolescence.

Źródło: INTERNATIONAL VALUATION GLOSSARY – BUSINESS VALUATION, aktualizacja 24 lutego 2022 r.

Dochód Ekonomiczny - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Dochód Ekonomiczny - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Dochód Ekonomiczny

Dochód Ekonomiczny — wpływy lub wypływy pieniężne wynikające z działalności biznesowej (np. przepływy pieniężne, EBITDA, dochód/zysk netto).

Economic Income

Economic Income — monetary inflows or outflows resulting from business activities (e.g., Cash Flows, EBITDA, net income).

Źródło: INTERNATIONAL VALUATION GLOSSARY – BUSINESS VALUATION, aktualizacja 24 lutego 2022 r.

Metoda Dystrybuacyjna - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Metoda Dystrybuacyjna - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Metoda Dystrybuacyjna

Metoda Dystrybuacyjna — odmiana Metody Wielookresowej Nadwyżki Zysków, która opiera się na rynkowych danych dystrybuacyjnych lub innych rynkowych danych wejściowych w celu wyceny pozycji wartości niematerialnych i prawnych związanych z relacjami z klientami. Czasami nazywana metodą dezagregacji.

Distributor Method

Distributor Method — a variation of the Multi-Period Excess Earnings Method that relies upon market-based distributor data or other market inputs to value customer relationship Intangible Assets. Sometimes referred to as the disaggregated method.

Źródło: INTERNATIONAL VALUATION GLOSSARY – BUSINESS VALUATION, aktualizacja 24 lutego 2022 r.

Metoda Zdyskontowanych Dochodów Ekonomicznych - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Metoda Zdyskontowanych Dochodów Ekonomicznych - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Metoda Zdyskontowanych Dochodów Ekonomicznych

Metoda Zdyskontowanych Dochodów Ekonomicznych – metoda w ramach podejścia dochodowego, w której wartość bieżącą oczekiwanych dochodów ekonomicznych oblicza się przy użyciu stopy dyskontowej.

Discounted Economic Income Method

Discounted Economic Income Method — a method within the Income Approach whereby the present value of expected Economic Income is calculated using a Discount Rate.

Źródło: INTERNATIONAL VALUATION GLOSSARY – BUSINESS VALUATION, aktualizacja 24 lutego 2022 r.

Metoda Zdyskontowanych Przepływów Pieniężnych (DCF) - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Metoda Zdyskontowanych Przepływów Pieniężnych (DCF) - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Metoda Zdyskontowanych Przepływów Pieniężnych (DCF - Discounted Cash Flow)

Metoda Zdyskontowanych Przepływów Pieniężnych (DCF) — forma metody zdyskontowanych dochodów ekonomicznych oparta na przepływach pieniężnych.

Discounted Cash Flow (DCF) Method

Discounted Cash Flow (DCF) Method — a form of the Discounted Economic Income Method based on Cash Flow.

Źródło: INTERNATIONAL VALUATION GLOSSARY – BUSINESS VALUATION, aktualizacja 24 lutego 2022 r.

 

Stopa Dyskontowa - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Stopa Dyskontowa - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Stopa Dyskontowa

Stopa Dyskontowa – stopa zwrotu stosowana do przeliczenia dochodu ekonomicznego na wartość bieżącą.

Discount Rate

Discount Rate — a Rate of Return used to convert Economic Income into present value.

Źródło: INTERNATIONAL VALUATION GLOSSARY – BUSINESS VALUATION, aktualizacja 24 lutego 2022 r.

Dyskonto z Tytułu Braku Zbywalności - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Dyskonto z Tytułu Braku Zbywalności - Słownik Terminów Wyceny Przedsiębiorstw i Spółek

Dyskonto z Tytułu Braku Zbywalności

Dyskonto z Tytułu Braku Zbywalności — kwota lub procent stosowany do wartości udziału kapitałowego w celu odzwierciedlenia względnego braku zbywalności.

Discount for Lack of Marketability

Discount for Lack of Marketability — an amount or percentage applied to the value of an ownership interest to reflect a relative lack of Marketability.

Źródło: INTERNATIONAL VALUATION GLOSSARY – BUSINESS VALUATION, aktualizacja 24 lutego 2022 r.

Image

Rozwiązania Tworzące Wartość

Cann Advisory sp. z o.o.

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

kom. +48 606 234 150

e-mail info@cann.pl

Cann.pl - Wycena firm, spółek, wartości niematerialnych i prawnych

PL EN

Cann Advisory sp. z o.o.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warsaw
phone +48 22 616 20 32
mob. +48 606 234 150
info@cann.pl