Baza wiedzy Baza wiedzy Baza wiedzy Baza wiedzy Baza wiedzy

Metody wyceny przedsiębiorstw  w podejściu porównawczym (rynkowym)

 • Metoda porównań rynkowych - określanie wartości przedsiębiorstwa, spółki poprzez odwołanie się do wskaźników z rynków kapitałowych, na których dokonywany jest obrót walorami „porównywalnych” firm.
 • Metoda transakcji porównywalnych - to metoda oparta na porównaniu wycenianego przedsiębiorstwa z podobnymi firmami nie notowanymi na rynku publicznym, które były sprzedane lub zostały połączone w ostatnim okresie, metoda ta obejmuje też analizę przeszłych transakcji sprzedaży akcji / udziałów samego wycenianego podmiotu.

Etapy wyceny przedsiębiorstw oraz spółek  - metody porównawcze:

 • Identyfikacja podmiotów „porównywalnych” do wycenianego
 • Wyliczenie wskaźników  dla podmiotów „porównywalnych”
 • Wybranie wskaźników do zastosowania dla wycenianego podmiotu
 • Dokonanie szacunków wartości wycenianego podmiotu
 • Uzgodnienie  uzyskanych szacunków i przyjęcie rekomendacji
 • Rozważenie zastosowania dyskonta/premii z tytułu udziału większościowego/mniejszościowego oraz płynności/braku płynności

Identyfikacja podmiotów „porównywalnych” do wycenianego przedsiębiorstwa, spółki

 • Podmioty notowane na giełdzie (podmioty będące przedmiotem transakcji prywatnych) winny reprezentować biznesy odpowiednio „podobne do wycenianego”
 • Próbka winna być odpowiednio duża aby wycena dała wiarygodne rezultaty

Wyliczenia wskaźników

 • Duża ilość różnych wskaźników
 • Najczęstszy podział na dwie grupy
  - Wskaźniki proste kapitału własnego
  - Wskaźniki obejmujące kapitał zainwestowanych (kapitał własny plus dług)

Wyliczenia wskaźników – najczęstsze przykłady wraz z uwagami

 • Kapitalizacja / zysk netto  (popularny C/Z; P/E)
  - Stosowany gdy amortyzacja mało istotna w porównaniu do zysku
  - Stosowany gdy struktura dług/kapitał własny podobny
 • Kapitalizacja / zysk brutto
  - Stosowany gdy przejściowo niestandardowa stawka podatkowa
 • Kapitał zainwestowany / EBIT,  EBITDA, zysk operacyjny
  - Uczciwe wskaźniki, szczególnie stosowane gdy amortyzacja istotna
 • Kapitalizacja / cash flow  (różne definicje cash flow…)
  - Stosowane gdy amortyzacja istotna w porównaniu do zysku
 • Kapitalizacja / sprzedaż (popularny C/S; P/S)
 • Kapitał zainwestowany / sprzedaż
  - Stosowane gdy wyceniany podmiot homogeniczny do podmiotów „podobnych” w zakresie struktury kosztów operacyjnych
 • Kapitalizacja / wartość księgowa kapitału własnego (popularny C/WK; P/BV)
 • Kapitał zainwestowany /wartość księgowa kapitału zainwestowanego
  - Stosowane dla podmiotów działających w sektorze, gdzie wskaźnik zysk do kapitału własnego/zainwestowanego jest charakterystyczny
  - Stosowane dla podmiotów o dużym relatywnie udziale środków trwałych (producenci, określone grupy dystrybutorów; raczej nie dla firm usługowych, technologicznych)

Wyliczenia wskaźników – spółka wyceniana i spółki porównywalne – korekty do sprawozdań finansowych:

 • Zdarzenie pojedyncze, niepowtarzające się, nadzwyczajne
 • Deficyt/nadmiar kapitału obrotowego
 • Aktywa/zobowiązania nieoperacyjne (np. nieużywana nieruchomość; nieoperacyjne środki pieniężne; aktywa finansowe, zobowiązanie/strata z tytułu wystawionej opcji)
 • Akcje własne
 • Nierynkowy poziom wynagrodzenia zarządu/właściciela
 • Amortyzacja nie odzwierciedlająca okresu użytkowania
 • Umowy na nierynkowych warunkach

Wyliczenia wskaźników – uwagi

 • Kategoria zysku (zysk operacyjny, brutto, netto; EBIT, EBITDA; cash flow)
  - ostatni historyczny rok obrotowy
  - prognozowany obecny rok obrotowy
  - średnia arytmetyczna za ostatnich n okresów
  - średnia ważona za ostatnich n okresów

Do wzięcia pod uwagę: cykliczność sektora,  tendencja wzrostowa/spadkowa, reprezentatywność ostatniego roku

 • Kategoria ceny (kapitalizacja; wartość kapitału zainwestowanego)
  - Z reguły kurs zamknięcia akcji spółek porównywalnych na dzień wyceny
  - Średnia arytmetyczna za pewien okres

Wybranie wskaźników do zastosowania dla wycenianego przedsiębiorstwa, spółki

 • Analiza i wybór spółek „porównywalnych” podobnych do wycenianego podmiotu pod kątem profilu ryzyka
  - trend sprzedaży; trend przepływów pieniężnych; struktura kapitałowa
  - dla wskaźnika C/S potencjalnie regresja liniowa względem ROS
  - dla wskaźnika C/WK potencjalnie regresja liniowa względem ROE
 • Czynniki jakościowe – podmiot wyceniany versus „porównywalne”
  - wielkość
  - umiejętności i doświadczenie zarządu
  - dywersyfikacja produktowa/geograficzna
  - pozycja rynkowa/udział w rynku
  - zależność od dostawców/klientów
  - dostęp do źródeł finansowania

Podejście porównawcze – uwagi końcowe

 • Kapitał zainwestowany powinien być w relacji do odpowiedniej kategorii strumienia jemu odpowiadającego (sprzedaż, zysk operacyjny, EBIT, EBITDA, wartość księgowa kapitału zainwestowanego)
 • Kapitalizacja powinna być w relacji do odpowiedniej kategorii strumienia  odpowiadającego kapitałowi własnemu (zysk brutto/netto, wartość księgowa kapitału własnego)
 • Gdy struktura dług/kapitał własny spółek „porównywalnych” istotnie różna od podmiotu wycenianego, wtedy wskaźniki proste (oparte na kapitalizacji, np. P/E) mogą dać wypaczone wyniki; w takiej sytuacji należy stosować wskaźniki oparte na kapitale zainwestowanym

Podejście porównawcze – dyskonta i premie

 • Metoda porównań rynkowych – określa wartość dla mniejszościowego pakietu akcji charakteryzującego się płynnością – płynność i brak kontroli
 • Metoda transakcji porównywalnych - określa wartość dla większościowego pakietu akcji charakteryzującego się płynnością – kontrola i płynność (jak wspomniane powyżej – może to być kontrowersyjne…)
 • W zależności od charakterystyki przedmiotu wyceny należy rozważyć zastosowanie odpowiedniej premii/dyskonta z tytułu pakietu większościowego/mniejszościowego oraz dyskonta z tytułu inwestycji o niepłynnym charakterze (czyli spółki niepubliczne)

20
lat
Członkowie zespołu posiadają już ponad 20-letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów

100
wycen
Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów

1.
specjalista
W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers)

Oferta Cann AdvisoryWycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen spółek, przedsiębiorstw oraz działalności gospodarczych

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych - znaków firmowych i towarowych, technologii oraz praw autorskich

Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów i szacowaniu ich wartości odzyskiwalnej

Doradztwo finansowe w sporach prawnych

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań arbitrażowych i sądowych

Doradztwo dla sektora energetycznego

Jako ENERGYCANN specjalizujemy się w profesjonalnym doradztwie dla podmiotów z sektora energetycznego

Doradztwo transakcyjne przy przejęciach

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa

Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży

Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw

Due diligence

Przeprowadzamy finansowe due diligence spółek-celów wspierając naszych klientów w wypracowaniu strategii negocjacyjnej

Pozyskiwanie środków finansowych

Proponujemy współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych. Nasze kontakty, umiejętności oraz doświadczenia ułatwią zdobycie funduszy

Kontakt

Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

info@cann.pl

Aktualności

Wycena przedsiębiorstw i spółek w czasach inflacji

Wysoka inflacja w Polsce i na świecie wpływa na wiele obszarów życia gospodarczego. Takimi przykładami mogą być rosnące koszty zadłużenia rządów poszczególnych państw - będące funkcją wymaganej przez inwestorów wyższej...

Transakcja i wycena. Locked box czy completion accounts? Czas na locked box...

Dwa najczęściej spotykane mechanizmy ustalania ceny w transakcjach sprzedaży akcji lub udziałów spółek to locked box oraz completion accounts . Oba podejścia w inny sposób odnoszą się do głównego zagadnienia w...

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesyłanych danych osobowych przez Cann Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do poprawiania, wglądu oraz żądania zaprzestania przetwarzania przekazywanych danych zgodnie z Polityką prywatności.

* pole obowiązkowe

Baza wiedzy


Copyright 2018 Cann Advisory. All rights Reserved. Polityka prywatności