Baza wiedzy Baza wiedzy Baza wiedzy Baza wiedzy Baza wiedzy

Wycena przedsiębiorstw oraz spółek podejściem majątkowym – metody:

 • Metoda skorygowanych aktywów netto
 • Metoda odtworzeniowa
 • Metoda likwidacyjna
  - Uporządkowana likwidacja
  - Szybka/nagła likwidacja

Metoda skorygowanych aktywów netto – najczęściej stosowana metoda majątkowa – etapy:

 • przegląd aktywów i pasywów wycenianego podmiotu
 • skorygowanie wartości aktywów, zobowiązań i rezerw na zobowiązania do ich wartości godziwych/rynkowych
 • potencjalna identyfikacja i szacowanie wartości aktywów i zobowiązań nierozpoznanych w bilansie wycenianego podmiotu
 • wyliczenie wartości skorygowanych aktywów netto jako sumy wartości godziwych aktywów pomniejszonej o sumę wartości godziwych zobowiązań i rezerw na zobowiązania

Wycena przedsiębiorstw, spółek metodą skorygowanych aktywów netto – kiedy stosujemy?

 • „non-stand alone business” – podmioty gospodarcze  charakteryzujące się ograniczoną niezależnością operacyjną (lub jej całkowitym brakiem),
 • spółki o strukturach holdingowych
 • podmioty o niskiej rentowności lub generujące straty
 • podmioty nie prowadzące działalności operacyjnej
 • podmioty „uśpione”
 • podmioty w fazie inwestycyjnej
 • podmioty w początkowej fazie prowadzenia działalności operacyjnej

Najczęściej największa korekta w porównaniu do wartości księgowych netto odnosi się do nieruchomości (grunty i budynki oraz budowle).

Wycena przedsiębiorstw oraz spółek metodą skorygowanych aktywów netto – zagadnienia

Kontrowersyjne

 • Ujawnianie wartości niematerialnych i prawnych (znak firmowy, znaki towarowe) – czy to naprawdę może być przedmiotem transakcji sprzedaży? Czy wartości niematerialne nie odnoszą się do generowania przepływów pieniężnych, w konsekwencji, czy nie mieszamy podejścia dochodowego i majątkowego?
 • Struktury holdingowe – czy punktem wyjścia bilans jednostkowy czy bilans skonsolidowany wycenianego przedsiębiorstwa, spółki? W jaki sposób traktować spółki zależne? Szacować wartości godziwe spółek zależnych jako akcje udziały czy też wartości godziwe aktywów i pasywów spółek zależnych?
 • Środki trwałe nie posiadające wartości rynkowych (nie będące przedmiotem obrotu rynkowego – z reguły specjalistyczne maszyny i urządzenia) – jak je wyceniać? Stosowane są dwie możliwości: 1) zamortyzowany koszt odtworzenia, 2) metoda dochodowa. Pierwsza możliwość wydaje się być poprawna, druga raczej nie gdyż miesza podejście majątkowe i dochodowe
 • Zapasy – produkcja w toku i wyroby gotowe - jak wyceniać? Stosowane są dwie możliwości – 1) cena sprzedaży minus koszty (doprowadzenia do) sprzedaży, 2) reguła rachunkowości – mniejsza z wartości: koszt produkcji i cena sprzedaży minus koszty (doprowadzenia do) sprzedaży. Pierwsza możliwość wydaje się być poprawna.
 • Aktywo/rezerwa z tytułu podatku odroczonego – stosować od różnic pomiędzy oszacowaną wartością godziwą a wartością księgową? Odpowiedź twierdząca wydaje się być poprawna.

Wycena przedsiębiorstwa, spółki metodą odtworzeniową - polega na wyznaczeniu wartości majątku wycenianego przedsiębiorstwa, spółki poprzez określenie, aktualnych na dzień wyceny, nakładów inwestycyjnych i kosztów, niezbędnych do odtworzenia identycznego lub podobnego pod względem rzeczowym majątku. Wartość odtworzeniowa wycenianego składnika środków trwałych to różnica między aktualną ceną nowego obiektu a rzeczywistym jej zużyciem wynikającym z oceny przez specjalistę (rzeczoznawcę majątkowego) – tzw. zamortyzowany koszt odtworzenia.

Wycena przedsiębiorstwa, spółki metodą likwidacyjną – polega na wyznaczeniu wartości majątku wycenianego przedsiębiorstwa, spółki przy założeniu przeprowadzenia likwidacji podmiotu. Jest stosowana dla podmiotów trwale przynoszących straty lub podmiotów gdzie przewidywane jest zakończenie działalności.

Metoda skorygowanych aktywów netto jest często pierwszym etapem do przeprowadzenia metody likwidacyjnej – cztery główne korekty:

 • dyskonto w odniesieniu do wartości godziwych (zamortyzowanego kosztu odtworzenia) środków trwałych i wartości niematerialnych odzwierciedlające ceny sprzedaży majątku w procesie likwidacji plus koszty doprowadzenia do sprzedaży
 • rezerwa na koszty likwidatora/syndyka
 • rezerwa na straty operacyjne podczas  okresu likwidacji
 • rezerwa na koszty odpraw pracowniczych

20
lat
Członkowie zespołu posiadają już ponad 20-letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów

100
wycen
Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów

1.
specjalista
W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers)

Oferta Cann AdvisoryWycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen spółek, przedsiębiorstw oraz działalności gospodarczych

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych - znaków firmowych i towarowych, technologii oraz praw autorskich

Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów i szacowaniu ich wartości odzyskiwalnej

Doradztwo finansowe w sporach prawnych

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań arbitrażowych i sądowych

Doradztwo dla sektora energetycznego

Jako ENERGYCANN specjalizujemy się w profesjonalnym doradztwie dla podmiotów z sektora energetycznego

Doradztwo transakcyjne przy przejęciach

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa

Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży

Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw

Due diligence

Przeprowadzamy finansowe due diligence spółek-celów wspierając naszych klientów w wypracowaniu strategii negocjacyjnej

Pozyskiwanie środków finansowych

Proponujemy współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych. Nasze kontakty, umiejętności oraz doświadczenia ułatwią zdobycie funduszy

Kontakt

Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

info@cann.pl

Aktualności

Wycena przedsiębiorstw i spółek w czasach inflacji

Wysoka inflacja w Polsce i na świecie wpływa na wiele obszarów życia gospodarczego. Takimi przykładami mogą być rosnące koszty zadłużenia rządów poszczególnych państw - będące funkcją wymaganej przez inwestorów wyższej...

Transakcja i wycena. Locked box czy completion accounts? Czas na locked box...

Dwa najczęściej spotykane mechanizmy ustalania ceny w transakcjach sprzedaży akcji lub udziałów spółek to locked box oraz completion accounts . Oba podejścia w inny sposób odnoszą się do głównego zagadnienia w...

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesyłanych danych osobowych przez Cann Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do poprawiania, wglądu oraz żądania zaprzestania przetwarzania przekazywanych danych zgodnie z Polityką prywatności.

* pole obowiązkowe

Baza wiedzy


Copyright 2018 Cann Advisory. All rights Reserved. Polityka prywatności