POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązująca od 25 maja 2018 r.

Cann Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. przykłada szczególną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych informacji i danych. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem serwisu internetowego.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Zbierane są tylko takie dane osobowe, które zostały podane nam dobrowolnie przez osoby odwiedzające naszą stronę internetową, w celu i) przekazywania tym osobom informacji na temat świadczonych usług, ii) świadczenia usług tym osobom, oraz iii) realizacji działań o charakterze marketingowym (np. organizacja śniadań biznesowych, zapoznawanie się z artykułami na blogu, itp.).

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka Prywatności„) przedstawia, w jaki sposób przekazane nam dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i chronione oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

 1. Wstęp

1.1 Administratorem danych osobowych jest Cann Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-057) przy Placu Jana Henryka Dąbrowskiego1 (dalej „Administrator”).

1.2 Administrator szanuje prywatność wszystkich osób, które odwiedzają naszą Stronę www.cann.pl wraz z jej podstronami (dalej łącznie „Strona”).

1.3 Administrator zobowiązuje się do przestrzegania poufnego charakteru danych zbieranych podczas korzystania przez użytkowników ze Strony.

 1. Zasady przetwarzania danych

2.1 Dane osobowe użytkowników Strony przetwarzane będą zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, s. 1; dalej „RODO„).

 1. Cele i operacje przetwarzania danych

3.1 Administrator gromadzi dane osób, które m.in. dokonały rejestracji na Stronie poprzez dedykowany formularz kontaktowy oraz formularz zgłoszeniowy/rejestracyjny na wydarzenie organizowane przez Administratora.

3.2 Dane osobowe użytkowników Strony będą przetwarzane w celach:

 • realizacji zadań wykonywanych i usług świadczonych poprzez Stronę i w celach wskazanych we właściwych i dedykowanych formularzach Strony, w tym m.in.:
  • zapisania się na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowych (np. powiadomienia z bloga) oraz personalizowanie przekazywanych informacji, w tym analiza i profilowanie danych w celach marketingowych;
  • złożenie zapytania kontaktowego;
  • złożenie zapytania o ofertę;
  • korzystanie z aplikacji lub narzędzi online (np. zgłoszenie projektu);
  • dystrybucji publikacji/ materiałów;
  • zapisania się na wydarzenia (np. śniadania biznesowe, spotkania, konferencje, webinary) organizowane przez Administratora;
  • złożenia dokumentów rekrutacyjnych, w tym np. CV (życiorys) oraz list motywacyjny itd.
 • monitorowania i egzekwowania przestrzegania warunków korzystania z Serwisu;
 • administrowania i zarządzania Stroną;
 • agregowania danych do celów analizy i ulepszenia działania Strony, oraz
 • komunikacji z użytkownikiem, w tym także prowadzenia działalności marketingowej, jak też w innych celach zgodnych z obowiązującym prawem, o ile jest to wymagane do realizacji umowy, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b oraz pkt. f RODO.

3.3 W zależności od formy i zakresu korzystania ze Strony, użytkownik może zostać poproszony o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji, w tym danych osobowych.

3.4 W przypadku chęci realizacji zadań wykonywanych przez Stronę i/lub skorzystania z usług świadczonych poprzez Stronę, użytkownik może zostać poproszony o podanie danych zapewniających możliwość kontaktu, a w szczególności imienia i nazwiska, nazwy firmy w której pracuje, stanowiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu.

3.5  Dane osobowe użytkowników Strony będą przechowywane przez okres jedynie niezbędny. Administrator będzie przetwarzał podane przez użytkownika dane osobowe w celach marketingowych tak długo, jak będzie to konieczne dla zrealizowania potrzeb, życzeń i oczekiwań użytkownika, chyba że użytkownik wcześniej wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w tym celu.

3.6 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług takich jak np. złożenie oferty, weryfikacja zgłoszenia na śniadanie biznesowe lub inne wydarzenia organizowane przez Administratora itd.

3.7 W zależności od decyzji wyrażonej przez użytkownika przy wypełnianiu stosownego formularza na Stronie podane dane osobowe, a w szczególności adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, może posłużyć do przesyłania przez Administratora informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 – tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 – tekst jednolity ze zm.).

3.8 W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej Administrator może przesyłać cyklicznie informacje marketingowe.

3.9 Podmiotem administrującym stroną internetową jest ComminT Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Lotników 1, 02-668 Warszawa. ComminT Sp. z o.o. zawarł umowę na świadczenie usług hostingowych z firmą hostingową H88 S.A., z siedzibą przy ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, obejmującą usługi świadczone na rzecz Administratora. Dodatkowo, ComminT Sp. z o.o. zawarł umowę z H88 S.A. dotyczącą powierzenia przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług, w zakresie danych wpisywanych przez użytkowników Strony w stosownych formularzach kontaktowych (np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Administrator może udostępniać dane ComminT Sp. z o.o. oraz H88 S.A. po ich otrzymaniu od użytkowników.

3.10 Firma hostingowa H88 S.A. będzie przetwarzać dane osobowe użytkowników Strony, w imieniu i na rzecz oraz w zakresie wskazanym przez Administratora oraz ComminT Sp. z o.o. Firma hostingowa H88 S.A. będzie przetwarzać powyższe dane osobowe użytkowników Strony przez okres obowiązywania umowy hostingowej pomiędzy ComminT Sp. z o.o. a H88 S.A., chyba, że umowa na administrowanie stroną internetową pomiędzy Administratorem a ComminT Sp. z o.o. wygaśnie wcześniej. ComminT Sp. z o.o. oraz firma hostingowa H88 S.A. są zobowiązane do przestrzegania wszystkich zasad zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.

 1. Przekazywanie danych osobowych

4.1  Administrator nie gromadzi danych osobowych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym, niezwiązanym z Administratorem, dla celów marketingowych. W innych jedynie niezbędnych celach przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane:

 • organizacjom zewnętrznym zapewniającym aplikacje/funkcjonalności lub świadczącym usługi przetwarzania danych lub usługi IT (np. dostawcy technologii informacyjnej, oprogramowania opartego na chmurze (ang. cloud software) a także podmioty świadczące usługi zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa itd;
 • organizacjom zewnętrznym, które udzielają nam pomocy przy dostarczaniu towarów i informacji lub świadczeniu usług;
 • organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymóg przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 1. Prawa użytkowników

5.1  Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jest uprawniona do zgłoszenia żądania realizacji przysługujących jej praw w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie internetowej Administratora. Nie wyłącza to możliwości takiej osoby do złożenia żądania w innej formie, która jednocześnie musi być akceptowalna i możliwa do udokumentowania przez Administratora. Żądanie osoby powinno wskazywać jakich danych osobowych dotyczy i jakich czynności w zakresie realizacji żądania dotyczy. W sytuacji, gdy zgłoszone żądanie nie jest określone precyzyjnie, Administrator zwraca się do podmiotu o sprecyzowanie żądania. W sytuacji niesprecyzowania żądania, Administrator ma prawo wstrzymać realizację żądania do momentu uzyskania jego sprecyzowania od osoby składającej żądanie.

5.2 Realizacja zgłoszonego żądania będzie następować zgodnie z niniejszymi zapisami Polityki Prywatności, we właściwym terminie, które uwzględniają koszty oraz stopień trudności realizacji żądania.

5.3 Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zawierająca informacje o podjętych w związku z żądaniem działaniach. W przypadku konieczności wydłużenia tego terminu, najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, Administrator udzieli osobie, której dane dotyczą informacji o przedłużeniu terminu rozpatrzenia żądania oraz poda przyczyny opóźnienia. Przedłużenie terminu nie może nastąpić o więcej niż dwa miesiące. W przypadku nieuwzględnienia żądania osoby zgłaszającej żądanie (osoby, której dane dotyczą), najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, Administrator udzieli informacji o odmowie podjęcia działań w związku ze zgłoszonym żądaniem wraz z powodem niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.4 Administrator komunikuje się z osobami, których dane są przetwarzane w języku polskim. W przypadku gdy w komunikacji z daną osobą standardowo inny język niż polski jest używany, Administrator może udzielić odpowiedzi w innym języku.

5.5 Prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych

 • Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, a Administrator jest zobowiązany do przekazania informacji, czy Administrator przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, podmiot uprawniony jest do uzyskania dostępu do danych oraz następujących informacji o:
  • celu przetwarzania;
  • kategorii przetwarzanych danych osobowych;
  • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub mogą zostać ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • planowanym okresie przetwarzania danych osobowych, w miarę możliwości, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, przy założeniu ograniczania tego okresu do niezbędnego minimum;
  • prawie żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych, jeżeli podmiot uważa, że przetwarzanie narusza jego prawa;
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie informacje o ich źródle.

5.6 Prawo do sprostowania danych osobowych

 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

5.7 Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”)

 • W przypadku, woli osoby, której dane dotyczą zrealizowania wobec Administratora uprawnienia do żądania usunięcia swoich danych, żądanie takie powinno być wyrażone w formie wyraźnego oświadczenia wskazującego przedmiotowy zakres żądania.
 • Administrator może odmówić żądania usunięcia danych wynikającego z cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą, w sytuacji, gdy zgoda podmiotu nie była jedyną przesłanką przetwarzania jego danych, w szczególności gdy celem przetwarzania danych jest kontynuacja realizacji umowy wiążącej osobę, której dane dotyczą i Administratora, albo gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, pomimo żądania ich usunięcia, jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne w szczególności do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego, do wykonania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym, do celów statystycznych lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.8 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Administratora, gdy np.:
  • podmiot kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych (na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość swoich danych);
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania;
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dany dotyczą.
 • Żądanie ograniczenia przetwarzania danych powinno zostać złożone w formie wyraźnego oświadczenia woli osoby, której dane dotyczą i powinno wskazywać przedmiotowy zakres żądania.
 • Ograniczenie przetwarzania przez Administratora może zostać zrealizowane w szczególności poprzez oznaczenie w systemie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
 • Administrator może, w celu ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności:
  • czasowo przenieść wybrane dane osobowe do innego systemu przetwarzania;
  • uniemożliwić użytkownikowi systemu IT stosowanego przez Administratora dostęp do wybranych danych;
  • ograniczyć środkami technicznymi przetwarzanie w zautomatyzowanych zbiorach danych w taki sposób, by dane osobowe nie podlegały dalszemu przetwarzaniu ani nie mogły być zmieniane.
 • Dane osobowe, których przetwarzanie zostało ograniczone, Administrator może przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie:
  • za zgodą osoby, której dane dotyczą;
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
  • z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

5.9 Prawo do przenoszenia danych:

 • Osoba, które dane dotyczą, na swoje żądanie otrzymuje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące i dostarczone Administratorowi przez dany podmiot, przetwarzane przez Administratora, oraz ma prawo do żądania przesłania tych danych innemu administratorowi. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.
 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych wyłącznie w odniesieniu do danych, które sam dostarczył Administratorowi, jeżeli dane te są przetwarzane na podstawie zgody danej osoby lub na podstawie umowy, której osoba jest stroną.
 • Dane podlegające przeniesieniu to:
  • dane przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany; w szczególności przenoszeniu nie podlegają dane znajdujące się w zbiorach papierowych.
  • dane, które zostały przekazane Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, świadomie i aktywnie.

5.10 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

 • W przypadku wniesienia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu wobec przetwarzania, powinna ona wskazać, wobec jakiego konkretnego celu przetwarzania wnosi sprzeciw i wykazać, na czym polega jej szczególna sytuacja.
 • Administrator uwzględni sprzeciw chyba że po dokonaniu analizy zostanie stwierdzone, że prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania dokonywanego przez Administratora są nadrzędne wobec szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą.
 • W przypadku odmowy uwzględnienia sprzeciwu, Administrator poinformuje osobę której dane dotyczą o przyczynach odmowy.
 • W przypadku złożenia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), Administrator nie przetwarza dłużej danych w tym celu.

5.11 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • W sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza jej prawa, może ona wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony dany osobowych.
 1. Wykorzystanie plików cookie

6.1 Pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika Strony, Administrator może przechowywać niektóre informacje na komputerze użytkownika za pomocą plików cookies.

6.2 Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Strony ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane na Stronie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Są one wykorzystywane między innymi do: pomocy w logowaniu użytkownika (np. zapamiętanie nazwy użytkownika, jeżeli użytkownik zarejestruje się lub zaloguje); zapamiętania niektórych preferencji użytkownika; wsparcia Administratora w ulepszaniu Strony.

6.3 W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

6.4 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.5 Użytkownik może wyrazić zgodę, o której mowa powyżej, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi – tzn.: aby wyłączyć lub ograniczyć wykorzystanie plików cookie, użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednakże konsekwencją takiego działania może być nieprawidłowe działanie lub utrata dostępu do niektórych podstron Strony

6.6 Na Stronie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;
 2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 3. „analityczne” pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
 4. Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies od następujących dostawców: Facebook, Linkedin, Google Analytics, Google Ads.

6.7 Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

6.8 Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl, www.allaboutcookies.com lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 1. Zagrożenia związane z korzystaniem ze Strony

7.1 Użytkownik powinien mieć świadomość, że dane przekazywane w publicznej sieci telekomunikacyjnej pomiędzy jego urządzeniem a Stroną mogą nie być całkowicie bezpieczne. Administrator nie zapewnia pełnej ochrony i bezpieczeństwa tych danych podczas komunikacji ze Stroną. Jednocześnie, Administrator podejmuje stosowne działania w celu zabezpieczenia danych przesyłanych do niego drogą elektroniczną, w szczególności danych osobowych podawanych przez użytkowników poprzez formularze elektroniczne.
7.2 Na Stronie znajdują się łącza do stron lub serwisów osób trzecich. Polityka Prywatności Administratora nie obejmuje zasad prywatności, do których przestrzegania użytkownik zobowiązuje się po kliknięciu na dane łącze i opuszczeniu Strony.

 1. Przeniesienie zarządzania

W sytuacja podjęcia decyzji przez Administratora o sprzedaży, albo przeniesieniu całości lub części swojego przedsiębiorstwa lub aktywów, dane osobowe użytkowników mogą być przekazane lub udostępnione przez Administratora podmiotom trzecim w ramach planowanej transakcji. W takiej sytuacji Administrator podejmie stosowne działania w celu zobowiązania podmiotów trzecich do zapewnienia adekwatnej ochrony dla danych osobowych zebranych za pośrednictwem Strony.

 1. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator rezerwuje sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na Stronie.

 1. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu +48 22 616 20 32.

Image

Rozwiązania Tworzące Wartość

Cann Advisory sp. z o.o.

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

kom. +48 606 234 150

e-mail info@cann.pl

Cann.pl - Wycena firm, spółek, wartości niematerialnych i prawnych

PL EN

Cann Advisory sp. z o.o.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warsaw
phone +48 22 616 20 32
mob. +48 606 234 150
info@cann.pl