Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych. Obok wyceny poszczególnych kategorii i pozycji wartości niematerialnych i prawnych przeprowadzamy proces alokacji ceny nabycia w transakcjach przejęcia innego podmiotu, w tym dokonujemy oszacowania wartości firmy (goodwill).

Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe, między innymi, nadające się do gospodarczego wykorzystania i przeznaczone do używania na potrzeby jednostki (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 38 "Wartości niematerialne" składnik wartości niematerialnych jest definiowany jako możliwy do zidentyfikowania niepieniężny składnik aktywów, nieposiadający postaci fizycznej.

W rozumieniu biznesowym wartości niematerialne i prawne obejmują między innymi:

 • prawa autorskie i prawa pokrewne
 • wynalazki
 • patenty
 • technologie
 • znaki towarowe i firmowe
 • wzory użytkowe, przemysłowe, graficzne oraz zdobnicze (logo)
 • prawo do emisji CO2
 • know-how
 • koncesje
 • licencje
 • umowy z klientami i dostawcami
 • relacje z klientami i dostawcami
 • programy komputerowe
 • domeny internetowe
 • bazy danych
 • koszty prac badawczo-rozwojowych - nakłady poniesione na opracowanie nowych produktów i technologii
 • wartość firmy (goodwill)
 • kapitał ludzki

Wartości niematerialne i prawne mogą występować we wszystkich sferach działalności gospodarczej: dystrybucji, usługach finansowych, sprzedaży i zarządzaniu. Zazwyczaj, wartości niematerialne generują wartość dodatkową, podnoszącą wartość przedsiębiorstwa i przyczyniają się do wzrostu sprzedaży lub redukcji kosztów. 

Wycena wartości niematerialnych i prawnych wykazuje wiele podobieństw do wyceny spółek i przedsiębiorstw. W metodologii wyceny wartości niematerialnych i prawnych stosuje się trzy tradycyjne podejścia wyceny: dochodowe, kosztowe i rynkowe. Biorąc pod uwagę częsty brak lub ograniczone dane rynkowe, zazwyczaj wycena wartości niematerialnych i prawnych skupia się na zastosowaniu dwóch podejść: kosztowego i dochodowego.

Ogólna charakterystyka trzech powszechnie akceptowanych podejść do wyceny wartości niematerialnych i prawnych jest następująca:

Podejście rynkowe (porównawcze) - w podejściu tym wartość aktywów niematerialnych i prawnych jest estymowana na podstawie porównywalnych transakcji rynkowych. W związku z tym, że wartości niematerialne i prawne rzadko są sprzedawane oddzielnie od przedsiębiorstwa i trudno jest znaleźć aktywa porównywalne, bezpośrednie zastosowanie tej metody w praktyce jest możliwe jedynie w niewielu przypadkach. Jednocześnie, możliwe jest zastosowanie tego podejścia poprzez oparcie się na szacowanych wartościach aktywów niematerialnych i prawnych przyjmowanych w procesach alokacji ceny nabycia (PPA - purchase price allocation) będących następstwem przeprowadzonej transakcji przejęcia spółki lub przedsiębiorstwa.

Podejście kosztowe - w podejściu tym wartość aktywów niematerialnych i prawnych szacowana jest jako koszt (wyrażony w obecnej wartości pieniądza) potrzebny do ponownego wyprodukowania lub odtworzenia wycenianych wartości niematerialnych i prawnych.

Podejście dochodowe - wycena wartości niematerialnych i prawnych w podejściu dochodowym bierze pod uwagę potencjalne przychody, wydatki, rentowność oraz nakłady inwestycyjne związane z używaniem wartości niematerialnych. Podejście to estymuje wartość aktywów niematerialnych i prawnych jako wartość bieżącą lub skapitalizowaną przyszłych przepływów pieniężnych netto, przychodów lub oszczędzonych kosztów w okresie życia ekonomicznego wartości niematerialnych.

W większości wypadków podejście dochodowe jest podstawowym podejściem używanym w wycenie wartości niematerialnych i prawnych. Podejście dochodowe może przyjmować różne formy w zależności od unikalnego charakteru procesu wyceny wartości niematerialnych. Podstawowe metody dochodowe dla wyceny wartości niematerialnych i prawnych to:

 • Metoda Kapitalizacji Płatności Licencyjnych (relief from royalty method)
 • Metoda Oszczędności Kosztowych (cost savings method)
 • Metoda Wielookresowej Nadwyżki Zysków (multi-period excess earnings eethod - MPEEM)
 • Metoda Hipotetycznej Utraty Aktywa (with and without method)
 • Metoda Greenfield (greenfield method).

Przeprowadzając wycenę podejściem dochodowym rozważamy uwzględnienie oszczędności podatkowych wynikających z amortyzacji aktywa (tax amortization benefit).

Image

Rozwiązania Tworzące Wartość

Cann Advisory sp. z o.o.

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

kom. +48 606 234 150

e-mail info@cann.pl

Cann.pl - Wycena firm, spółek, wartości niematerialnych i prawnych

PL EN

Cann Advisory sp. z o.o.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warsaw
phone +48 22 616 20 32
mob. +48 606 234 150
info@cann.pl