Utrata wartości aktywów Utrata wartości aktywów Utrata wartości aktywów Utrata wartości aktywów Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów. Utrata wartości aktywów jest przedmiotem Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 36 (IAS 36) oraz Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4. Celem obu standardów jest przedstawienie i uregulowanie procedur zapewniających, że składniki aktywów są wykazywane w sprawozdaniu finansowym w wartości nie przekraczającej ich wartości odzyskiwalnej definiowanej jako wyższa z wartości:

  • wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży,
  • wartość użytkowa.

Utrata wartości aktywów jest analizowana, między innymi, w odniesieniu do:

  • środków trwałych (z wyłączeniem przeznaczonych do zbycia),
  • wartości niematerialnych, w tym wartości firmy,
  • inwestycji w jednostki zależne, stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia,
  • nieruchomości inwestycyjnych, gdzie stosowany jest model kosztu historycznego.

Podmioty powinny na każdy dzień raportowy ocenić, czy istnieją przesłanki wskazujące, że nastąpiła utrata wartości aktywów posiadanych przez jednostkę. Generalnie, przesłanki te można podzielić na pochodzące z zewnętrznych źródeł informacji (np. zmniejszenie wartości rynkowej danego składnika aktywów, istotne i niekorzystne zmiany technologiczne lub rynkowe, wzrost rynkowych stóp procentowych) oraz wewnętrznych źródeł informacji (utrata przydatności danego aktywa, fizyczne zniszczenie aktywa, wyniki finansowe uzyskiwane przez dany składnik aktywów gorsze od oczekiwanych). W sytuacji zajścia takich przesłanek należy przeprowadzić testy na utratę wartości aktywów i, przy założeniu stwierdzenia, że wartość odzyskiwalna jest poniżej wartości bilansowej, jednostka powinna obniżyć wartość bilansową poprzez dokonanie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywa.

Bez względu na istnienie lub nie przesłanek wskazujących na utratę wartości, podmioty są zobowiązane do przeprowadzenia corocznych testów na utratę wartości dla następujących aktywów:

  • wartość firmy,
  • wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania,
  • wartości niematerialne w budowie.

W sytuacji, gdy oszacowanie wartości odzyskiwanej pojedynczego składnika aktywów nie jest możliwe, podmioty powinny dokonywać analizy wartości odzyskiwalnej dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne (cash generating unit - CGU), do którego należy dany składnik aktywów.

Kluczowym zagadnieniem przy przeprowadzaniu testów na trwałą utratę wartości jest szacowanie wartości użytkowej. Wartość użytkowa danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest estymowana jako wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez analizowane składnik aktywów lub grupę aktywów. W konsekwencji, dla oszacowania wartości użytkowej niezbędne jest przygotowanie prognoz przepływów pieniężnych oraz ustalenie stopy dyskontowej.


20
lat
Członkowie zespołu posiadają już ponad 20-letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów

100
wycen
Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów

1.
specjalista
W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers)

Oferta Cann AdvisoryWycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen całych podmiotów gospodarczych, zorganizowanych części przedsiębiorstw, pakietów większościowych.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne - np. znaki firmowe.

Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów. Utrata wartości aktywów jest przedmiotem...

Doradztwo finansowe w sporach prawnych

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań sądowych.

Doradztwo dla sektora energetycznego

ENERGYCANN to zespół praktyków specjalizujący się w doradztwie dla podmiotów z sektora energetycznego.

Doradztwo transakcyjne przy przejęciach

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa.

Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży

Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw.

Due diligence

Due diligence to niezbędny etap w transakcji przejęcia przedsiębiorstwa. Polega on na gruntownej analizie funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Pozyskiwanie środków finansowych

Proponujemy współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych. Nasze kontakty, umiejętności oraz doświadczenia ułatwią zdobycie funduszy.

Kontakt

Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

info@cann.pl

Aktualności

Krokodyl, DCF i wartość rezydualna…

Cóż krokodyl może się mieć do wyceny przedsiębiorstw i spółek metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) i szacowania wartości rezydualnej w tej metodzie? Spieszę donieść, że krokodyl to sama istota i

...

Standardy wartości wyceny w kodeksie spółek handlowych. Bogactwo różnorodności…

Kodeks spółek handlowych odnosi się w wielu miejscach do zagadnienia wyceny spółek i aktywów - zagadnienia bardzo istotnego z punktu widzenia obrotu gospodarczego. Co więcej, KSH wprowadza w sposób bezpośredni i

...

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesyłanych danych osobowych przez Cann Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem poinformowany że przysługuje mi prawo do poprawiania, wglądu oraz żądania zaprzestania przetwarzania przekazywanych danych.

Utrata wartości aktywów