Opinie finansowe w sporach prawnych

Opinie finansowe w sporach prawnych

Wspieramy naszych klientów w formalnych postępowaniach oraz sporach prawnych dotyczących zagadnień majątkowo-finansowych. W ramach naszego wsparcia możemy przygotować formalną opinię prywatną lub analizę częściową koncentrując się na pewnym obszarze całościowego zagadnienia.

Nasza współpraca może dotyczyć różnych faz postępowania lub sporu:

 • faza analityczno-przygotowawcza,
 • faza formalnego zgłoszenia roszczenia lub odpowiedzi na roszczenie,
 • faza mediacyjna,
 • faza sądowa.

Nasze doświadczenie wskazuje, że faktycznie obszar tematyczny współpracy z naszymi Klientami jest prawie nieograniczony. Częstymi obszarami świadczenia usług przez nas są zagadnienia wycen dotyczące:

 • oszacowania wartości szkód gospodarczych oraz utraconych korzyści,
 • wyceny wkładów niepieniężnych do spółek w formie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz akcji i udziałów,
 • podziału majątku w sprawach spadkowych i rozwodowych odnoszących się do prowadzonych działalności gospodarczych, posiadanych udziałów kapitałowych w spółkach osobowych (Art. 65 Kodeksu Spółek Handlowych - KSH) oraz posiadanych udziałów i akcji w spółkach kapitałowych,
 • wyceny wartości udziałów kapitałowych wspólników występujących ze spółki cywilnej (Art. 871 Kodeksu Cywilnego), spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej (Art. 65 KSH),
 • oszacowania wartości udziałów lub akcji w przypadku umorzenia przymusowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółce akcyjnej oraz spółce akcyjnej (Art. 199, 30045 i 359 KSH),
 • wyceny wartości udziałów wyłączanego wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Art. 266 KSH),
 • oszacowania wartości akcji wyłączanego lub ustępującego akcjonariusza w prostej spółce akcyjnej (Art. 30049 i 30050 KSH),
 • wyceny pakietów mniejszościowych akcji i udziałów podlegających wykupowi przymusowemu (Art. 416, 417, 418, 516, 541, 214, 2110 i 2111 KSH; tzw. Prawo Holdingowe obowiązujące od 13 października 2022 r. odnosi się też do udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • ustalenia stosunku (parytetu) wymiany udziałów lub akcji w procesach połączeń i podziałów spółek (Art. 492, 499, 529 i 534 KSH),
 • oszacowania wartości udziałów i akcji wspólników w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową (art. 558 KSH),
 • wyceny przedsiębiorstwa upadłego oraz jego zorganizowanych części (Art. 316 – 319 Prawa Upadłościowego),
 • wyceny przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa (pre-pack / przygotowana likwidacja / Art. 56a – 56c Prawa Upadłościowego).

Mając na względzie fakt, że jednym z członków naszego zespołu jest osoba znajdująca się na liście biegłych sądowych, mamy praktyczne doświadczenie w przygotowywaniu opinii odpowiednich dla specyfiki spraw spornych i postępowań sądowych.

Niezależnie od przygotowywania prywatnych opinii, jesteśmy gotowi pełnić formalną funkcję biegłego w procesach:

 • wycen pakietów akcji w sytuacji istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki akcyjnej (art. 416 KSH),
 • oszacowania wartości pakietów akcji przy wykupie przymusowym na żądanie akcjonariuszy większościowych (art. 418 KSH),
 • wycen przy wykupie udziałów lub akcji wspólników lub akcjonariuszy spółki zależnej nie zgadzających się na zmianę umowy lub statutu wprowadzającą dodatkowe przesłanki odmowy wykonania wiążącego polecenia (Art. 214 KSH – Prawo Holdingowe),
 • oszacowania wartości przy wykupie udziałów lub akcji wspólników lub akcjonariuszy spółki zależnej żądających przymusowego wykupu ich udziałów lub akcji (Art. 2110 KSH – Prawo Holdingowe),
 • wycen przy wykupie udziałów lub akcji mniejszościowych wspólników albo akcjonariuszy spółki zależnej w wyniku uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia (Art. 2111 KSH – Prawo Holdingowe),
 • badania planu połączenia spółek w zakresie poprawności i rzetelności (art. 502 KSH),
 • wycen udziałów lub akcji mniejszościowych wspólników przy połączeniach w sytuacji gdy spółka przejmująca posiada nie mniej niż 90% udziałów lub akcji spółki przejmowanej (art. 516 KSH),
 • badania planu podziału spółki w zakresie poprawności i rzetelności (art. 537 KSH),
 • wycen udziałów lub akcji wspólników wnoszących zastrzeżenia do planu podziału i żądających od spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej wykupienia ich udziałów lub akcji (art. 541 KSH),
 • oszacowania wartości przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa (pre-pack / przygotowana likwidacja / Art. 56a – 56c Prawa Upadłościowego).

W odniesieniu do wymienionych powyżej procesów wybór biegłego jest generalnie w gestii odpowiedniego podmiotu zaangażowanego w dane postępowanie.

Image

Rozwiązania Tworzące Wartość

Cann Advisory sp. z o.o.

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

kom. +48 606 234 150

e-mail info@cann.pl

Cann.pl - Wycena firm, spółek, wartości niematerialnych i prawnych

PL EN

Cann Advisory sp. z o.o.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warsaw
phone +48 22 616 20 32
mob. +48 606 234 150
info@cann.pl