Wycena szkód gospodarczych i utraconych korzyści

Wycena szkód gospodarczych i utraconych korzyści

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód oraz utraconych korzyści dla potrzeb postępowań sądowych.

W szczególności:

 • przeprowadzamy prognozy utraconych zysków;
 • wyceniamy wartości bieżące szkód z tytułu poniesionych strat oraz utraconych korzyści;
 • wyceniamy szkody powstałe w wyniku utraty wartości aktywów.
 • analizujemy dokumentacje procesowe z punktu widzenia zagadnień finansowych i współpracujemy z kancelariami prawnymi przy przygotowywaniu pism procesowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w szacowaniu wartości szkód gospodarczych, będące wynikiem współpracy z klientami biznesowymi oraz przygotowywania opinii sądowych przez jednego z członków naszego zespołu jako biegłego sądowego.

Szkoda obejmuje wszelkie uszczerbki w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew swej woli:

 • na dobrach osobistych – szkoda niemajątkowa (krzywda),
 • na mieniu – szkoda majątkowa.

Szkoda majątkowa obejmuje:

 • rzeczywistą stratę (damnum emergens),
 • utracone korzyści (lucrum cessans).

W prowadzonej działalności gospodarczej może dojść do poniesienia szkody majątkowej w wyniku czynu niedozwolonego strony trzeciej:

 • działania niezgodnego z prawem, w tym nieuprawnionego wykorzystywania własności intelektualnych,
 • łamania postanowień zawartej umowy,
 • nadużywania uprawnień przez organa spółki (zarząd, rada nadzorcza, prokurent),
 • nadużywania uprawnień przez organa administracji publicznej.

Kluczowym dla stwierdzenia odpowiedzialności odszkodowawczej jest ocena trzech przesłanek:

 • zaistnienie zdarzenia powodującego szkodę;
 • powstanie szkody – uszczuplenia majątkowego u poszkodowanego;
 • faktyczny i obiektywny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zdarzeniem i szkodą.

Oszacowanie szkody majątkowej jest przeprowadzane metodą dyferencyjną (dyferencjacyjną) poprzez porównanie dwóch stanów na moment oceniania szkody :

 • rzeczywistego (potencjalnie stanu gorszego),
 • hipotetycznego, jaki racjonalnie powinien wystąpić w sytuacji gdyby nie zaistniało zdarzenie powodujące szkodę (potencjalnie stan lepszy).

Dla określenia stanu hipotetycznego – stanu zakładającego, że zdarzenie powodujące szkodę nie miało miejsca – istnieją cztery główne metody prognostyczne:

 • „before-and-after” („przed-i-po”)

stan hipotetyczny jest określany na bazie znormalizowanych i/lub przeciętnych danych finansowych podmiotu poszkodowanego z okresu przed powstaniem szkody, z możliwością uwzględnienia przeszłych trendów wzrostowych lub spadkowych; metoda jest właściwa dla podmiotów dostatecznie długo funkcjonujących na rynku;

 • „but-for” („ale-dla”)

stan hipotetyczny jest określany na bazie szczegółowej prognozy finansowej poszkodowanego; prognoza jest oparta o dokładną analizę rzeczywistych danych dla okresu przed wystąpieniem szkody oraz po wystąpieniu szkody; prognoza może odzwierciedlać dane historyczne skorygowane o okoliczności dotyczące samej szkody, trendy rynkowe, racjonalne plany i zamierzenia poszkodowanego na daty bliskie wystąpienia zdarzenia prowadzącego do szkody;

 • „yardstick” („porównawcza”)

stan hipotetyczny jest określany na bazie wyników/trendów spółek/linii biznesowych dla produktów podobnych/porównywalnych; analiza może być oparta o dane ze spółek porównywalnych, zbiorczych danych sektorowych lub danych makroekonomicznych.

 • „market model”

stan hipotetyczny bazuje na analizie udziału w rynku poszkodowanego przed wystąpieniem zdarzenia powodującego szkodę lub na racjonalnej analizie udziału w rynku jaki poszkodowany powinien posiadać w sytuacji braku czynu niedozwolonego wywołującego szkodę.

Właściwie przeprowadzony proces wyceny szkody gospodarczej powinien obejmować:

 • analizę sytuacji ekonomicznej poszkodowanego przed i po zdarzeniu wywołującym szkodę;
 • zbadanie okoliczności powstania szkody, w tym działań powodujących szkodę;
 • analizę związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy czynem niedozwolonym a szkodą – uszczupleniem majątkowym poszkodowanego;
 • określenie szkody po stronie poszkodowanego, obejmujące poniesione straty i koszty oraz utracone zyski;
 • przyjęcie założeń i zaprognozowanie stanu hipotetycznego właściwego dla zaistniałej sytuacji;
 • zdefiniowanie metodologii wyceny właściwej dla określonego zakresu szkody;
 • wyliczenie wartości szkody gospodarczej na bazie przyjętych założeń oraz przygotowanie raportu z wyceny.

 

 

Image

Rozwiązania Tworzące Wartość

Cann Advisory sp. z o.o.

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

kom. +48 606 234 150

e-mail info@cann.pl

Cann.pl - Wycena firm, spółek, wartości niematerialnych i prawnych

PL EN

Cann Advisory sp. z o.o.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warsaw
phone +48 22 616 20 32
mob. +48 606 234 150
info@cann.pl