Wycena spółek i przedsiębiorstw Wycena spółek i przedsiębiorstw Wycena spółek i przedsiębiorstw Wycena spółek i przedsiębiorstw Wycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen spółek i przedsiębiorstw - całych podmiotów gospodarczych, zorganizowanych części przedsiębiorstw, pakietów większościowych i mniejszościowych spółek oraz projektów inwestycyjnych. Zajmujemy się zarówno wyceną małych przedsiębiorstw - działalności gospodarczych i spółek cywilnych, średniej wielkości spółek i przedsiębiorstw, jak i wyceną przedsiębiorstw i spółek o dużej skali działalności. W przeprowadzanych wycenach spółek i przedsiębiorstw stosujemy podejścia i metody właściwe dla celu i przedmiotu wyceny oraz sytuacji ekonomicznej wycenianego podmiotu.

W wycenie spółek i przedsiębiorstw są wyróżniane trzy podejścia:

 • majątkowe, 
 • dochodowe,
 • porównawcze.

Podejście majątkowe (ang. Asset-Based Approach) dotyczy grupy metod wyceny, które szacują wartość spółki i przedsiębiorstwa jako suma wartości aktywów pomniejszona o sumę pasywów obcych.

Podejście dochodowe (ang. Income Approach) obejmuje metody wyceny, dla których wartość spółki i przedsiębiorstwa jest wyceniana w oparciu o strumienie przyszłych dochodów ekonomicznych zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu (kosztem zaangażowanego kapitału).

Podejście porównawcze (ang. Market Approach) obejmuje grupę metod wyceny polegających na szacowaniu wartości przedsiębiorstwa przez porównanie go z innymi podobnymi podmiotami. Podejście bazuje na cenach transakcyjnych uzyskanych na warunkach rynkowych - podmioty podobne są identyfikowane spośród spółek publicznych notowanych na giełdach oraz spośród spółek i przedsiębiorstw będących przedmiotem transakcji prywatnych pozagiełdowych. 

Obok wycen przeprowadzanych przez nas oferujemy również wykonanie przeglądu wycen spółek i przedsiębiorstw przygotowanych przez innych ekspertów.

Przeprowadzenie wyceny spółki i przedsiębiorstwa jest rekomendowane w następujących sytuacjach:

 • nabycie lub sprzedaż przedsiębiorstwa
 • fuzja spółek
 • podział przedsiębiorstwa
 • planowanie podatkowe w firmie
 • postępowanie arbitrażowe
 • emisja nowych akcji lub udziałów w spółce
 • ocena opcji strategicznych firmy
 • przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych
 • estymacja efektów synergii w transakcjach fuzji i przejęć

Cann Advisory aktywnie współpracuje w zakresie wycen nieruchomości oraz maszyn i urządzeń z doświadczonymi rzeczoznawcami majątkowym oraz profesjonalnymi ekspertami.


20
lat
Członkowie zespołu posiadają już ponad 20-letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów

100
wycen
Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów

1.
specjalista
W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Wycen (American Society of Appraisers)

Oferta Cann AdvisoryWycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen spółek, przedsiębiorstw oraz działalności gospodarczych

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych - znaków firmowych i towarowych, technologii oraz praw autorskich

Utrata wartości aktywów

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów i szacowaniu ich wartości odzyskiwalnej

Doradztwo finansowe w sporach prawnych

Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań arbitrażowych i sądowych

Doradztwo dla sektora energetycznego

Jako ENERGYCANN specjalizujemy się w profesjonalnym doradztwie dla podmiotów z sektora energetycznego

Doradztwo transakcyjne przy przejęciach

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa

Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży

Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw

Due diligence

Przeprowadzamy finansowe due diligence spółek-celów wspierając naszych klientów w wypracowaniu strategii negocjacyjnej

Pozyskiwanie środków finansowych

Proponujemy współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych. Nasze kontakty, umiejętności oraz doświadczenia ułatwią zdobycie funduszy

Kontakt

Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

info@cann.pl

Aktualności

Wycena przedsiębiorstw i spółek w czasach inflacji

Wysoka inflacja w Polsce i na świecie wpływa na wiele obszarów życia gospodarczego. Takimi przykładami mogą być rosnące koszty zadłużenia rządów poszczególnych państw - będące funkcją wymaganej przez inwestorów wyższej...

Transakcja i wycena. Locked box czy completion accounts? Czas na locked box...

Dwa najczęściej spotykane mechanizmy ustalania ceny w transakcjach sprzedaży akcji lub udziałów spółek to locked box oraz completion accounts . Oba podejścia w inny sposób odnoszą się do głównego zagadnienia w...

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesyłanych danych osobowych przez Cann Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do poprawiania, wglądu oraz żądania zaprzestania przetwarzania przekazywanych danych zgodnie z Polityką prywatności.

* pole obowiązkowe

Wycena spółek i przedsiębiorstw


Copyright 2018 Cann Advisory. All rights Reserved. Polityka prywatności