Wycena spółek i przedsiębiorstw

Wycena spółek i przedsiębiorstw

Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen spółek i przedsiębiorstw - całych podmiotów gospodarczych, zorganizowanych części przedsiębiorstw, pakietów większościowych i mniejszościowych spółek oraz projektów inwestycyjnych. Zajmujemy się zarówno wyceną małych przedsiębiorstw - działalności gospodarczych i spółek cywilnych, średniej wielkości spółek i przedsiębiorstw, jak i wyceną przedsiębiorstw i spółek o dużej skali działalności. W przeprowadzanych wycenach spółek i przedsiębiorstw stosujemy podejścia i metody właściwe dla celu i przedmiotu wyceny oraz sytuacji ekonomicznej wycenianego podmiotu.

W wycenie spółek i przedsiębiorstw są wyróżniane trzy podejścia:

 • majątkowe, 
 • dochodowe,
 • porównawcze.

Podejście majątkowe (ang. Asset-Based Approach) dotyczy grupy metod wyceny, które szacują wartość spółki i przedsiębiorstwa jako suma wartości aktywów pomniejszona o sumę pasywów obcych.

Podejście dochodowe (ang. Income Approach) obejmuje metody wyceny, dla których wartość spółki i przedsiębiorstwa jest wyceniana w oparciu o strumienie przyszłych dochodów ekonomicznych zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu (kosztem zaangażowanego kapitału).

Podejście porównawcze (ang. Market Approach) obejmuje grupę metod wyceny polegających na szacowaniu wartości przedsiębiorstwa przez porównanie go z innymi podobnymi podmiotami. Podejście bazuje na cenach transakcyjnych uzyskanych na warunkach rynkowych - podmioty podobne są identyfikowane spośród spółek publicznych notowanych na giełdach oraz spośród spółek i przedsiębiorstw będących przedmiotem transakcji prywatnych pozagiełdowych. 

Obok wycen przeprowadzanych przez nas oferujemy również wykonanie przeglądu wycen spółek i przedsiębiorstw przygotowanych przez innych ekspertów.

Przeprowadzenie wyceny spółki i przedsiębiorstwa jest rekomendowane w następujących sytuacjach:

 • nabycie lub sprzedaż przedsiębiorstwa
 • fuzja spółek
 • podział przedsiębiorstwa
 • planowanie podatkowe w firmie
 • postępowanie arbitrażowe
 • emisja nowych akcji lub udziałów w spółce
 • ocena opcji strategicznych firmy
 • przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych
 • estymacja efektów synergii w transakcjach fuzji i przejęć

Cann Advisory aktywnie współpracuje w zakresie wycen nieruchomości oraz maszyn i urządzeń z doświadczonymi rzeczoznawcami majątkowym oraz profesjonalnymi ekspertami.

Image

Rozwiązania Tworzące Wartość

Cann Advisory sp. z o.o.

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

tel. +48 22 616 20 32

kom. +48 606 234 150

e-mail info@cann.pl

Cann.pl - Wycena firm, spółek, wartości niematerialnych i prawnych

PL EN

Cann Advisory sp. z o.o.
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1
00-057 Warsaw
phone +48 22 616 20 32
mob. +48 606 234 150
info@cann.pl